Traductor

jueves, 19 de noviembre de 2015

¿Cando aparece a Filosofía?

 A orixe da filosofía foi unha cuestión controvertida ao longo da historia do pensamento. Polo xeral os filósofos gregos consideraron que a filosofía nace con Tales de Mileto alá polo século VII a. c., pero non se consideraba necesario explicar como se produciu ese surgimiento dunha nova forma de pensamento. Si parecía haber un común acordo en considerar a filosofía como a forma de pensamento racional por excelencia, é dicir, unha forma de pensamento que non recorre á acción de elementos sobrenaturales para explicar a realidade e que rexeita o uso dunha lóxica ambivalente ou contradictoria. É a partir da polémica que suscitan os filósofos alejandrinos durante o período helenístico cando a orixe da filosofía comeza a converterse nun problema. E será ao longo do século XX cando se comecen a atopar respostas explicativas da aparición do fenómeno filosófico. Para o noso obxectivo bastaranos considerar as dúas hipóteses máis difundidas achega da orixe da filosofía: aquela que sostén a orixe a partir da filosofía oriental, e aquela que fai da filosofía unha creación orixinal dos gregos, e que estudaremos a continuación.

A) A hipótese da orixe oriental.
Os defensores desta hipótese manteñen que os gregos copiarían a filosofía oriental, polo que a filosofía non podería considerarse unha creación orixinal do pobo grego. Os primeiros filósofos, sostén esta hipótese, viaxarían a Egipto e Babilonia onde adquirirían os seus coñecementos matemáticos e astronómicos; lonxe de ser os creadores da filosofía sería uns meros transmisores do saber oriental que, en contacto coa civilización grega alcanzaría un desenvolvemento superior ao logrado nos seus lugares de orixe. Esta hipótese mantivérona:

- Os filósofos alejandrinos. En polémica coas escolas filosóficas gregas, e co ánimo de desacreditarlas, os filósofos alejandrinos poñen en circulación a tese da orixe oriental da filosofía.
- Os pais apologistas cristiáns. Con intención polémica similar á dos filósofos alejandrinos, os primeiros pais apologistas do cristianismo, airean a hipótese da orixe oriental da filosofía, hipótese que posteriormente non será mantida pola filosofía cristiá occidental.
A cuestión que se debate é si existe esa suposta filosofía oriental. Si asimilamos a filosofía a un discurso racional entendido como a imposibilidad de recorrer ao sobrenatural para explicar os fenómenos naturais, e ao rexeitamento da contradición, resulta difícilmente sostenible a existencia dunha filosofía oriental. A cuestión que se suscita, pois, é a de determinar si esa astronomía e esas matemáticas orientais eran ou non eran filosofía. Os estudos sobre o tema parecen indicarnos que non, que a astronomía babilónica tendía a degenerar en astrología, é dicir, en arte adivinatoria; e que as matemáticas egipcias, lonxe de alcanzar o grado de abstracción necesario para considerarse ciencia, non superaron nunca o estadio dunhas matemáticas ou dun saber práctico, xerado ao amparo das necesidades de medición dos terreos logo de cada unha das inundacións periódicas do Nilo.

Que fai que sexa en Grecia onde se desenvolva a filosofía e non en calquera outra zona de oriente? Como explicar que, nunha civilización concreta, xérese unha forma de pensamento nova, en contraposición coas anteriores formas de pensamento? Cales son as súas características? E cales eran as características do pensamento anterior? Tanto os orientais como os gregos dispoñían dunha mitología e dunhas crenzas relixiosas similares. E a estrutura explicativa das mesmas é tamén similar. Un mito é un relato achega das orixes, unha narración, non unha solución a un problema; pode referirse á orixe do mundo, ou á orixe dun obxecto particular, ou dunha clase específica de animais, etc. Ao mesmo tempo que narra, sitúa ao home na realidade, asígnalle un papel, unha función, un sentido, polo que adquire tamén unha función social: facer inteligible a orde social.

Escritura jerogíficaLa existencia desta forma de pensamento está testemuñada en todas as civilizacións, e tamén, por suposto, na grega. De especial importancia para a comprensión da aparición da filosofía poden ser os mitos de Hesíodo que atopamos especialmente na teogonía. En todo caso, esas explicacións míticas achega da orixe, comúns a todas as civilizacións, posúen unhas características tamén comúns que contrastan coas características do pensamento filosófico: o recurso a entidades sobrenaturales para explicar esa orixe, e o recurso a unha lóxica ambivalente, permitindo que o mesmo elemento ou a mesma entidade compórtese xa sexa como un deus, xa sexa como un elemento natural, estarían entre as máis significativas. O rexeitamento destas características, será propio da filosofía. E tal rexeitamento non parece producirse na chamada filosofía oriental.

B) A hipótese da orixe grega.
Segundo esta hipótese a filosofía sería unha creación orixinal do pobo grego. Ímosnos/Ímonos a centrar nas explicacións de historiadores do século XX, das que destacamos

A explicación de J. Burnet. É a chamada tese do "milagre grego". Segundo esta hipótese a filosofía aparecería en Grecia dun xeito abrupta e radical como froito da genialidad do pobo grego. Esta hipótese prescinde dos elementos históricos, socioculturales e políticos, polo que termina por non explicar nada, caendo nun círculo vicioso: Os gregos crean a filosofía porque son xeniais, e son xeniais porque crean a filosofía. Mantena na súa obra "A Aurora da filosofía grega", (1915).

A explicación de F. M. Cornford. Defende a tese do desenvolvemento do pensamento filosófico a partir do pensamento mítico e relixioso. Segundo esta hipótese a filosofía sería o resultado da evolución das formas primitivas do pensamento mítico da Grecia do século VII antes de Cristo. Para Cornford existe "unha continuidade real entre a primeira especulación racional e as representacións relixiosas que entrañaba" de tal modo que "os xeitos de pensar que, en filosofía, logran definicións claras e afirmacións explícitas xa estaban implícitas nas irracionales intuicións do mitológico". Na súa obra "Da relixión á filosofía", (1912), Cornford explica como a estrutura dos mitos de Hesíodo na "Teogonía" mantense nas teorías dos primeiros filósofos, rexeitando estes soamente o recurso ao sobrenatural e a aceptación da contradición. Destaca a influencia educativa de Homero e Hesíodo na constitución e posterior desenvolvemento da civilización grega, e analiza tamén como algúns dos conceptos que serán fundamentais posteriormente na filosofía, [ moira (hado, destino), diké, (xustiza), physis, (natureza), lei, deus, alma, etc.] proceden directamente do pensamento mítico-relixioso grego.

A explicación de J. P. Vernant, na súa obra "Mito e pensamento na Grecia antiga", (1965), engade importantes elementos derivados do contexto sociocultural, político e económico da época para explicar como este paso do mito á racionalidad foi posible, e por que se produciu en Grecia en lugar de en outra civilización da época. A inexistencia dunha casta sacerdotal, a figura do sabio, o predominio da cidade, a transmisión pública do saber, a liberdade individual e o desenvolvemento da escritura, fan posible a posta en dúbida das explicacións cosmológicas e a súa sustitución por unha forma de pensamento que non entrañe a crenza e a superstición propias dos pensamentos mítico e relixioso. A estrutura do mito hesiódico (na "Teogonía") serve de modelo segundo Vernant a toda a física Jonia, seguindo a Cornford. Neste mito, en efecto, a realidade xérase a partir dun estado inicial de indistinción, por segregación de parellas de contrarios que interactúan ata acabar configurando toda a realidade coñecida. Existen pois tres momentos fundamentais no discorrer da narración:

1) Se parte dun estado de indistinción do elemento orixinario.
2) Del brotan, por segregación, parellas de contrarios.
3) Conforme a un ciclo sempre renovado prodúcese unha continua interacción de contrarios.
C) Conclusións
Agora ben, esta mesma estrutura atopámola nas explicacións dos primeiros filósofos jonios, pero neles tomou xa a forma dun problema: na filosofía o mito esta racionalizar. O mito é animista, máxico, recorre ao invisible como fundamento do visible, acepta o sobrenatural e o extraordinario. A cosmología dos primeiros filósofos modifica a súa linguaxe e cambia de contido: en lugar de narrar os acontecementos sucesivos, define os primeiros principios constitutivos do ser; en lugar de presentarnos unha loita de deuses ofrécenos un intercambio mecánico de procesos ou fenómenos naturais. Cales son as condicións baixo as que se produce este cambio?

Porta dos Leóns en MicenasPara Vernant, o nacemento da filosofía é explicable aducindo causas históricas e sociais. A inexistencia dunha casta sacerdotal en Grecia, dadas as características especiais da relixión grega, elimina a posibilidade de instaurar un dogma relixioso, así como a posibilidade de facer do relixioso un discurso pechado, accesible só aos que pertencen á casta sacerdotal; non hai, pois, secretos que ocultar. O sabio, que é á vez adiviño, poeta, profeta, músico, médico, purificador, curandeiro, pero distinto do sacerdote ou chamán das relixións orientais, e que ten o poder de ver e facer ver o invisible, divulga os seus coñecementos: o ensino oponse aquí á iniciación esotérica nunha doutrina. Os coñecementos divúlganse, desembarazándose así da figura do mago. A expansión da cidade, correlativamente ao auxe económico derivado do comercio fundamentalmente, supón o advenimiento do cidadán, circunstancia paralela ao nacemento e desenvolvemento da filosofía. A importancia do linaje deixa paso á prioridad da polis, da comunidade, o que adoita ir acompañado dunha organización política que reclama a publicidade. O saber é trasladado á praza, en plena ágora, sendo obxecto dun debate público onde a argumentación dialéctica terminará por predominar sobre a iluminación sobrenatural.

A filosofía, pois, aínda que enraizada no mito, termina por distinguirse del e por opoñérselle, polo que parece ser unha creación orixinal do pobo grego. O seu rexeitamento do sobrenatural, do máxico, da ambivalencia, son signos dunha racionalidad que difícilmente podemos atopar noutras formas de pensamento anterior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario